Apie draudimo koncepciją

„Vienas už visus visi už vieną”

Taip skamba VEREINIGTE HAGEL moto. Tai reiškia, kad tarpusavio draudimų bendrija, nesiekianti pelno, visada yra apsidraudusių savo narių pusėje. Tarpusavio draudimo nuostata pasiteisino jau daugiau kaip 190 m. Kaip rodo statistika, tokio tipo draudimo organizavimo forma 10 metų laikotarpiui vidutiniškai yra žymiai pigesnė nei kitos draudimo modelių rūšys – esant nežalingam laikotarpiui metai iš metų mažėja draudimo įmoka, o įmokos perviršiai iš mažai nuostolingų metų grįžta draudėjams. Labai nuostolingais metais finansinė našta pasiskirsto solidariai bendrijos nariams. Šiais laikais lemiamas privalumas besidraudžiantiems yra klasikinis draudimas, besiremiantis tarpusavio draudimo principu, bylojantis apie pilną žalų atlyginimą.

Svarbiausias bruožas, išskiriantis VEREINIGTE HAGEL iš kitų draudimo bendrovių, yra tai, kad būdamas VEREINIGTE HAGEL bendrovės nariu žemdirbys turi galimybes spręsti bendrovės likimą. Bendrijos nariai atvirai ir pilnai informuojami apie finansinius bendrijos rezultatus bei apie draudimo įmokų paskirtį. Bendrijoje yra užtikrinti bendri narių sprendimai. Nariai sprendžia apie bendrijos politiko kryptį.

Kiekvienų metų rudenį vyksta 65 narių sąjungų susirinkimai, kuriose nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti bendrame sprendimų priėmime. Skyrių direktoriai informuoja apie VEREINIGTE HAGEL aktualią veiklą. Kiekvieno susirinkimo metu skaitomi įdomūs pranešimai įvairiomis temomis (politika, mokslas ir ūkis). Pasitarimų metu iš bendrijos narių renkami žalų sureguliavimo ekspertai. Kiekvienas iš narių yra kviečiamas į bendrijos narių susirinkimus, kurie vyksta kartą metuose. Jų metu nariai informuojami apie bendrijos veiklos eigą per einamuosius metus.

Nariai turi teisę išrinkti žalų sureguliavimo ekspertus, delegatus į atstovų susirinkimą (aukščiausias bendrijos valdymo organas), siūlyti kandidatus į stebėtojų tarybą ir teikti išvadas bendrijos valdymo organams svarstyti, dalyvauti bendrovės vystyme. VEREINIGTE HAGEL yra lyderis rinkoje, nes turi ne tik žemdirbių pasitikėjimą, bet ir efektyvią kaštų struktūrą. Labai žemi administraciniai kaštai kartu su rizikos paskirstymu užtikrina optimalius draudimo veiklos rezultatus.

Kas charakterizuoja VEREINIGTE HAGEL žalų sureguliavimo ekspertus

Žalų sureguliavimo darbas yra garbingas ir žalų sureguliavimo aspektu VEREINIGTE HAGEL vadovaujasi nuostatomis, kurios charakterizuoja bendriją.VEREINIGTE HAGEL žalų sureguliavimo ekspertus renka bendrijos nariai. Jie yra nepriklausomi, neutralūs ir garbingai atlieka savo pareigas. Šių savybių dėka eliminuojame įvairias tipines komercinio pobūdžio ydas, kurios atsiranda žalos vertinimo metu. Pasitikėti tomis savitarpio nuostatomis reiškia pasitikėti vienas kitu. Bendrija, pilnai pasitikėdama išrinktais žalų sureguliavimo ekspertais bei didelį dėmesį skirdama jų apmokymui bei kompetencijos ugdymui, garantuoja greitą ir nebiurokratinį žalų sureguliavimą.