Draudimo procedūra

2021 – ųjų metų derliaus pasėlių draudimo procedūra

1. Draudimo periodas

Žemdirbiai gali rudenį apdrausti savo žieminių ir vasarinių augalų pasėlius. Draudimo periodas: nuo 2020 rugsėjo 01 d. iki 2020 lapkričio 15d. (imtinai). Pavasarį draudimas prasidės kovo 01 d., baigsis gegužės 31 d. (imtinai).

2. Draudžiamos augalų grupės ir rizikos (žr. „draudimo produktai“)

a. Draudžiant pasėlius, hektaro vertes (1 ha draudimo sumas) galima pasirinkti iš pateikto intervalo. Hektaro vertės gali būti skirtingos kiekvienam žemės ūkio augalų pasėlių sklypui. Norėdami drausti draudimo sumomis, kurios nepatenka į pateiktą intervalą, žemdirbiai turi raštu pateikti prašymą, kuriame būtų pagrindžiama, kodėl norima drausti kitokiomis draudimo sumomis.

b. Ekologiniai pasėliai draudžiami Secufarm LT1 K, Secufarm LT3 K-A-L, t.y, ekologinių augalų pasėlių, jeigu nesusitarta kitaip, negalima drausti nuo iššalimo.

3. Draudimo sąlygos draudžiant 2021-ųjų metų derliaus augalus

a.  Draudėjas kiekvienai draudžiamai augalų grupei turi pasirinkti ir draudimo paraiškoje pažymėti fiksuotą atsėjimo nuostolių atlyginimo dydį. Šio dydžio reikšmė gali būti 15, 20 arba 25 proc. Jei draudėjas nepažymi, jog pasirenka fiksuotą 20 ar 25 proc. nuostolių atlyginimo dydį, laikoma, jog jis pasirinko 15 proc. Fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis taikomas apskaičiuojant draudimo išmoką (šį dydį padauginant iš pažeisto ploto bei 1 ha draudimo sumos), kai žalų vertinimo ekspertai kartu su draudėju ar jo atstovu priima sprendimą atsėti sklypą ar jo dalį dėl iššalimo, liūties, audros ar krušos padarytų nuostolių.

b.  Atsižvelgiant į draudimo rizikų pasiskirstymą Lietuvoje, rapsus galima drausti tik kartu su javais (jei žemdirbys javų neaugina – kartu su kitos augalų grupės pasėliais).

c.  Sklypai, kuriuos buvo nuspręsta atsėti, netenka tolesnės draudimo apsaugos. Jei šie sklypai bus atsėti augalais, kurie pagal draudimo sutartį yra apdrausti, naujai pasėtų augalų sklypai pagal draudimo taisyklių reikalavimus privalo būti papildomai apdrausti.

d.  Apdrausti pasėlius nuo stichinės sausros, t.y. Secufarm LT4 K-A-L-SS arba Secufarm LT5 K-A-L-I-SS paketais, ar pakeisti norimai augalų grupei draudimo paketą į minėtus paketus bus galima iki 2021 metų gegužės 1 d.

f.  Žemdirbiams, kurie ankstesniais metais draudė savo pasėlius ir patyrė nuostolius (gavo draudimo išmokas), 2021 derliaus metų draudimas atskiroms augalų grupėms bus brangesnis nuo 5 iki 50%, lyginant su 2020 metų draudimo įmokų baziniu tarifu (kai žalų nebuvimo klasė yra B00 ar mažesnė), priklausomai nuo išmokos ir draudimo sumos santykio (nuostolingumo). Tačiau įmoka padidės tik tai augalų grupei, už kurią draudėjas gavo išmoką. Pvz. žemdirbys draudė javus ir rapsus, už nukentėjusius rapsų pasėlius gavo išmoką, o už javus – ne. Šiuo atveju įmoka padidės tik už 2021 derliaus metų rapsų draudimą. Praeitais metais neturėjusiai žalų augalų grupei žalų taikoma 10% žalų neturėjimo nuolaida.

g.  Bus galima drausti pasirinktinai vieną ar kelias draustinų augalų grupes (žr. „Draudimo produktai“), pvz. vien javus ar vien cukrinius runkelius, tik rapsus reikės drausti kartu su javais, o jei žemdirbys javų neaugina – su kitos augalų grupės pasėliais. Būtina apdrausti visas draudžiamos augalų grupės augalų rūšis. Pvz., jei draudžiama javų grupė, būtina apdrausti visus žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rugių, grikių bei avižų pasėlių plotus.

h.  Vienai žemės ūkio augalų grupei galima pasirinkti tik vieną draudimo paketą ir atsėjimo dydį, kiekvienai grupei jie gali būti skirtingi.

i.  Draudžiant pasėlius, hektaro vertes (1 ha draudimo sumas) galima pasirinkti iš pateikto intervalo. Hektaro vertės gali būti skirtingos kiekvienam žemės ūkio augalų pasėlių sklypui.

j.  Norėdami apdrausti savo pasėlius žemdirbiai turės užpildyti paraišką, nurodydami draudžiamų sklypų plotus, auginamas augalų rūšis bei pasirinkti draudimo sumas

4. Kaip ir kur galima apdrausti pasėlius?

a.  Kadangi atnaujintos draudimo sąlygos 2021 derliaus metams, nepareiškus esamiems klientams noro pratęsti draudimo sutartis, jos bus šiemet automatiškai nutraukiamos.

b.  Norėdami apdrausti savo pasėlius žemdirbiai turi užpildyti paraišką bei pateikti draudžiamųpasėlių sąrašą, nurodant pagal seniūnijas draudžiamo kiekvieno žemės sklypo numerį, plotą, auginamą augalų rūšį, veislę, sėjos datą bei pasirinktą 1 ha draudimo sumą (hektaro vertę).

c.  Norėdami gauti informaciją apie draudimą, žemdirbiai gali kreiptis į VH Lietuva biurą Kaune, regioninius draudimo vadovus Pietų Lietuvos, Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos regionuose, VH Lietuva tarpininkus.

d.  Norėdamas sužinoti pasėlių draudimo įmokos dydį, žemdirbys turi nurodyti minėtiems draudiko atstovams pasirinktą draudimo rizikų paketą kiekvienai draudžiamai augalų grupei, seniūnijų, kuriose randasi draudžiami pasėliai, pavadinimus, kiekvienos draudžiamos augalų rūšies pasėlių plotus bei pasirinktas 1 ha draudimo sumas (hektaro vertę) kiekvienai augalų rūšiai. Pagal pateiktus duomenis darbuotojai apskaičiuos pradinę įmoką ir pateiks draudimo pasiūlymą raštu.

e.   Jei žemdirbys sutinka su draudimo sąlygomis ir pareiškia norą draustis, regioniniai draudimo vadovai ar tarpininkai pateikia draudimo paraišką su įrašyta pradine draudimo įmoka, kurią žemdirbys užpildo ir pasirašo tris paraiškos egzempliorius. Vienas jų kartu su „Klientų informacija“ įteikiamas apsidraudusiam žemdirbiui, kitas lieka regioniniam draudimo vadovui ar konsultantui, trečią (vidurinis – originalas) draudiko atstovai išsiunčia į Kauną. Gauta paraiška skenuojama ir siunčiama į bendrovės „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ centrinę būstinę Giessene.

f.  Pasirašęs draudimo paraišką, žemdirbys įsipareigoja per penkias dienas sumokėti paraiškoje nurodytą pradinę draudimo įmoką (visą arba 20 proc.), pervesdamas pinigus į vieną iš paraiškoje nurodytų bendrovės banko sąskaitų. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į sąskaitą. Laiku negavusi pinigų, bendrovė gali atmesti paraišką. 2021 derliaus metams pasikeitė draudimo įmokų kompensavimo tvarka metais: krušos, liūties, audros, pavasarinės šalnos ir ilgalaikio lietaus rizikos kompensuojamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, o iššalimo ir stichinės sausros rizikos iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšų, ugnies rizika yra nekompensuojama. Draudžiant pasėlius paketu, kuriame yra iššalimo arba stichinės sausros rizika, draudimo įmoka išskaidoma į dvi dalis LT ir ES, todėl draudimo įmokos pervedamos atskirai, parašant prie draudimo sąskaitos numerių LT ir ES.

g.  Gavusi pinigus, bendrovė nedelsiant išsiunčia paraišką pasirašiusiam asmeniui draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį, jog įsigalioja draudimo apsauga paraiškoje nurodytų žemės ūkio augalų rūšių pasėlių plotams. Bendrovė turi teisę patikrinti draudžiamų augalų pasėlių būklę, ir esant būtinybei, atsisakyti drausti nekokybiškus ir draudimo sąlygų neatitinkančius pasėlių sklypus.

h.  Apdraustų sklypų duomenis draudėjai arba draudimo tarpininkai suveda į pasėlių draudimo programą MANO VH. Esant galimybei, draudėjas turi pateikti VH Lietuva savo draudžiamų sklypų koordinates skaitmeninėje laikmenoje.

i.  Apsidraudę žemdirbiai galutines sąskaitas gaus liepos mėn., kurias turės apmokėti per 7 dienas.

j.    Dalį pasėlių draudimo įmokos apsidraudusiems žemdirbiams kompensuos valstybė pagal Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas „Pasėlių draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles“, su kuriomis galima susipažinti internete adresu:  http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/17-priemone-rizikos-valdymas