Kontaktai

Susisiekite su mumis

Norėdami gauti atsakymą į klausimą kurio nėra skyrelyje „DUK”, užpildykite žemiau esančius laukus ir paspauskite „Siųsti”

 

Gerbiamieji ponai ir ponios,

Kaip Jums turbūt jau žinoma, asmens duomenų tvarkymui nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau sutrumpintai vadinamas „BDAR“.

Kadangi Jūs domitės mūsų paslaugomis ir esate potencialus mūsų – “Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialo “VH Lietuva“ (veikiančio Lietuvoje) ir tuo pačiu įmonės Vereinigte Hagelversicherung VVaG, kurios buveinė yra Gysene (veikiančios Vokietijoje) klientas – Jūsų asmens duomenis išsaugosime ir tvarkysime. Norėtume Jus informuoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR.

Prašome atkreipti dėmesį: nuo to momento, kai tarp mūsų su Jumis atsiranda draudimo teisiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis pranešimu apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį galite parsisiųsti pdf formatu paspaudus nuorodą „Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą“.

 

Duomenų valdytojas. Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialas „VH Lietuva“ ir Vereinigte Hagelversicherung VVaG, kurios buveinė yra Gysene (Vokietija), vykdomo duomenų tvarkymo asmens duomenų valdytojas yra: 

 

“Vereinigte Hagelversicherung VVaG“
Wilhelmstr. 25, D-35392 Gießen (Vokietija)
Tel. +49 641 79680
Fax +49 641 7968222
info@vereinigte-hagel.de
www.vereinigte-hagel.de
Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija Jei turite teisinių klausimų dėl duomenų apsaugos, prašome kreiptis į „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ duomenų apsaugos pareigūną: 

 

Paštu:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
– Datenschutzbeauftragter –
Wilhelmstraße 25, D-35392 Gießen
El. paštu:
datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Jūs pateikiate asmens duomenis kontaktinėje formoje arba atsiunčiate el. paštu laisva valia. Jūsų pateikta informacija bus naudojama tam, kad išnagrinėtume ir įvykdytume Jūsų užklausą. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, toks teisinis pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punkte.

Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Visi Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs nurodėte kontaktinėje formoje arba Jūsų el. laiške (jei su mumis pasirinkote susisiekti el. paštu), t. y. vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas (kurią atstovaujate), gatvė ir namo numeris, pašto indeksas, ir vietovė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų žinutė.

Duomenų šaltiniai, duomenų gavėjai ir duomenų tvarkymo tvarka. Visi Jūsų asmens duomenys gaunami iš Jūsų tiesiogiai užpildžius kontaktinę formą arba Jūsų atsiųnčiami el. paštu. Įmonėje „VEREINIGTE HAGEL“ prieiga prie Jūsų duomenų suteikiama visiems skyriams, kuriems jų reikia siekiant įvykdyti sutartyje ir įstatymuose numatytus mūsų įsipareigojimus. Be to, šiais tikslais duomenis gali gauti ir mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai pagal BDAR 28 straipsnį. Vykdant sutartį, duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims. Bet kokiu atveju, asmens duomenys gavėjams, įsteigtiems už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų neteikiami.

Duomenų šaltiniai, duomenų gavėjai ir duomenų tvarkymo tvarka. Visi Jūsų asmens duomenys gaunami iš Jūsų tiesiogiai užpildžius kontaktinę formą arba Jūsų atsiųnčiami el. paštu. Įmonėje „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ prieiga prie Jūsų duomenų suteikiama visiems skyriams, kuriems jų reikia siekiant įvykdyti sutartyje ir įstatymuose numatytus mūsų įsipareigojimus. Be to, šiais tikslais duomenis gali gauti ir mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai pagal BDAR 28 straipsnį. Vykdant sutartį, duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims. Bet kokiu atveju, asmens duomenys gavėjams, įsteigtiems už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų neteikiami.

Duomenų saugojimo terminas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis 2 (dvejus) metus nuo to momento, kai su mumis susisiekiate arba kol atšaukiate savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą, Jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tuo tikslu, kuriuo tvarkyti juos buvote davę sutikimą, bet tai neturės įtakos iki atšaukimo jau atliktam tvarkymui ir šio pasekmėms. Mes ištriname Jūsų duomenis, kai jie nebereikalingi tvarkymo tikslams ir nėra kito teisėto duomenų tvarkymo pagrindo, pvz. toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis reikia sutarties vykdymo tikslu. Tokiu atveju, jei teisės aktuose yra numatyti privalomi saugojimo terminai, ištrinsime Jūsų asmens duomenis šiems pasibaigus.

Jūsų teisės. Be Jūsų teisės atšaukti mums duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui, Jūs taip pat turite tokias teises (laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų):

  • teisę gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis pagal BDAR 15 straipsnį;
  • teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi arba nepilni Jūsų asmens duomenys pagal BDAR 16 straipsnį;
  • teisę reikalauti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome pagal BDAR 17 straipsnį, jei teisės aktuose ar sutartyje nenumatytas privalomas saugojimo terminas arba nėra kitų teisės aktuose numatytų pareigų ar teisių, kurių pagrindu būtų privalomas tolesnis saugojimas;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
  • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Vadovaujantis BDAR 77 straipsniu, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Už duomenų valdytoją tiesiogiai atsakinga vadovaujanti priežiūros institucija yra: Hessischer Landesschutzbeauftragter, Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden, Vokietija (el. paštas: poststelle@datenschutz-hessen.de). Bet kokiu atveju Jūs galite kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos valstybės priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt (internetinė svetainė www.ada.lt).

Jums žinoma, kad pažymėję varnelę kontaktinėje formoje Jūs patvirtinate, kad:

  • Jūsų duomenys yra teisingi ir tikslūs, jei šie duomenys pasikeistų Jūs nedelsiant mus apie tai informuosite.
  • Jūs perskaitėte visą aukščiau pateiktą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir ją supratote.
  • Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau aprašytu tikslu ir tvarka.

 

* Prašome užpildyti privalomus laukus.

Jūsų paklausimas elektroniniu paštu

info@vereinigte-hagel.lt

Adresas

„Vereinigte Hagelversicherung VVaG” filialas „VH Lietuva”
Europos pr. 50
LT-46366 Kaunas
Faksas +370 37 397746

Filialo vadovas: Martynas Rusteika

Telefonas +370 37 397742
Mobilaus ryšio telefonas+370 610 07584
e-mail: m.rusteika@vereinigte-hagel.lt

Filialo vadovo pavaduotoja: Toma Rickevičienė

Telefonas +370 37 397749
Mobilaus ryšio telefonas +370 610 07215
e-mail: t.rickeviciene@vereinigte-hagel.lt

Už žalų reguliavimą atsakingas asmuo: Dr. Ona Auškalnienė

Mobilaus ryšio telefonas +370 650 19438
e-mail: ona@lzi.lt

Biuro vadovė: Kristina Schindler

Telefonas +370 37 397743
Mobilaus ryšio telefonas +370 698 73044
e-mail: k.schindler@vereinigte-hagel.lt

Administratorė: Raminta Antanynienė

Telefonas +370 37 397748
Mobilaus ryšio telefonas +370 671 774 57
e-mail:  r.antanyniene@vereinigte-hagel.lt

 

Apsidraudusių žemdirbių atstovai Pasėlių draudimo Koordinavimo Taryboje:
Raimundas Juknevičius
Alfredas Bardauskas

Lietuvos žemdirbių regioninio susivienijimo pirmininkas:
Alfredas Bardauskas

Lietuvos žemdirbių regioninio susivienijimo pirmininko pavaduotojas:
Raimundas Juknevičius

Delegatai į visuotinį „Vereinigte Hagelversicherung VVaG” narių susirinkimą:
Alfredas Bardauskas

Raimundo Juknevičiaus pavaduotoja – Alma Rutkauskienė

 

Nuotraukos:
17010816 © Miredi – Fotolia.com, 
124972289 © Andrei Korzhyts – Fotolia.com