Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialas „VH Lietuva“
Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno raj. LT-53345 Lietuva
telefonas +370 37 397742, faksas +370 37 397746
info@vereinigte-hagel.lt

Filialo vadovas: Algimantas Navickas

 

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Šiuo pranešimu išsamiai informuojame Jus apie „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialas „VH Lietuva“ ir „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ atliekamą suinteresuotųjų šalių (potencialių draudėjų), draudėjų, apdraustųjų asmenų ir kitų naudos gavėjų pagal draudimo sutartį asmens duomenų tvarkymą, o taip pat apie Jūsų teises pagal duomenų apsaugos teisės aktus.

 

Duomenų valdytojas. „Vereinigte Hagelversicherung VvaG“ filialas „VH Lietuva“ ir „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“, kurios buveinė yra Gysene (Vokietija), vykdomo duomenų tvarkymo asmens duomenų valdytojas yra:

“Vereinigte Hagelversicherung VVaG“
Wilhelmstr. 25, D-35392 Gießen (Vokietija)
Tel. +49 641 79680
Fax +49 641 7968222
info@vereinigte-hagel.de
www.vereinigte-hagel.de

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Jei turite teisinių klausimų dėl duomenų apsaugos, prašome kreiptis į „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ duomenų apsaugos pareigūną:

Paštu:
“Vereinigte Hagelversicherung VVaG“
– Datenschutzbeauftragter –
Wilhelmstraße 25
D-35392 Gießen

Elektroniniu paštu: datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

 

Pastaba

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau vadinamo „BDAR“, o taip pat kitų duomenų apsaugai taikytinų nuostatų, papildomai įtvirtintų susijusiuose nacionaliniuose įstatymuose.

 

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai

„Asmens duomenų“ sąvoka apibrėžta BDAR 4 straipsnio 1 punkte, o „duomenų tvarkymo“ sąvoka BDAR 4 straipsnio 2 punkte.

Šio asmens duomenų tvarkymo, kurs atliekamas ikisutartiniais ir sutarties sudarymo tikslais, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas. Duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų arba trečiųjų šalių interesų pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą. Duomenų tvarkymas siekiant, kad būtų įvykdytos teisinės prievolės, grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktu. Duomenų tvarkymas yra teisėtas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą, jei Jūs davėte savo sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas)

Mes tvarkome asmens duomenis gavę užklausą dėl draudimo sutarties sudarymo (užklausą dėl draudimo produkto ir jo kainos, pateikiamą iki paraiškos pateikimo). Jei pateikiama paraiška suteikti draudimo apsaugą ir Jūs pageidaujate sudaryti su mumis draudimo sutartį, Jūsų tuo metu pateikti duomenys mums reikalingi draudimo sutarčiai sudaryti ir rizikoms, kurias mes prisiimame, įvertinti. Sudarius draudimo sutartį, šiuos duomenis mes tvarkome sutarties vykdymo tikslais, pvz. siekdami parengti draudimo liudijimą, atlikti kasdienį sutarties administravimą, įskaitant pasėlių katalogą, susirašinėjimui su Jumis ar siekdami išrašyti sąskaitas. Jei valstybės centrinė ar vietos valdžios institucija skiria subsidijas už draudimo įmoką, reikiami duomenys tvarkomi siekiant apskaičiuoti tokias subsidijas.

Tikslios informacijos apie žemės ūkio naudmenas (pvz. duomenų ir geoduomenų apie pasėlių plotus, dirbamą žemę) mums reikia siekiant vykdyti draudimo sutartį. Informacijos apie žalą mums reikia siekiant patikrinti, ar atsitiko draudiminis įvykis ir kokio dydžio yra žala. Banko duomenų mums reikia siekiant atlikti mokėjimus, visų pirma, siekiant išmokėti kompensacinę išmoką.

Mes taip pat naudosime duomenis siekdami patarti dėl sutarties pritaikymo ar papildymo, priimti sprendimą, kuriuo tenkinami kliento reikalavimai ar pretenzijos ir informacijos suteikimo tikslu.

Kitų draudimo santykių dalyvių, pvz. apdraustųjų asmenų arba kitų naudos gavėjų ar apdraustų augalininkystės produktų platintojų (pvz. auginant augalus pagal sutartį) duomenys taip pat tvarkomi siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Prašome atkreipti dėmesį: sudaryti draudimo sutartį ir ją vykdyti, netvarkant Jūsų asmens duomenų, yra neįmanoma. Jei sutartimi arba įstatymu yra numatyta pareiga pranešti duomenis ir Jūs atsisakote pateikti šią informaciją, gali būti, kad dėl to mes nesudarysime sutarties, nebegalėsime vykdyti jau sudarytos sutarties ir būsime priversti ją nutraukti arba neturėsime pareigos sumokėti išmoką.

Duomenų tvarkymas siekiant įvykdyti teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas)

Jūsų asmens duomenis mes taip pat tvarkome siekdami įvykdyti teisines prievoles. Tokios prievolės kyla iš teisinių reikalavimų, draudimo priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų, įstatyme nustatytų pareigų teikti ataskaitas valstybės įstaigoms, prekybos ir mokesčių teisės aktuose nustatytų saugojimo pareigų ar mūsų pareigų teikti informaciją, konsultacijas bei tvarkyti dokumentus.

Duomenų tvarkymas interesų pusiausvyros kontekste (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas)

Tam tikrais atvejais tvarkome duomenis ne tik įprasto sutarties vykdymu tikslu, bet ir siekdami tikslų, tiesiogiai nesusijusių su Jūsų draudimo sutartimi, t. y. siekdami mūsų arba trečiųjų šalių teisėtų interesų užtikrinimo bendros interesų pusiausvyros pagrindu.

Pavyzdžiai:

 • siekiant pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus;
 • siekiant vykdyti procesą ir gintis teisiniuose ginčuose;
 • siekiant užtikrinti IT valdymą ir IT saugą, pvz. patikrinti ir optimizuoti elektroninio duomenų tvarkymo procesus;
 • siekiant kaupti ir analizuoti įmonės vidinius duomenis, tai pat vidinės kontrolės tikslais;
 • siekiant parengti specifinius draudimo statistinius duomenis;
 • siekiant apskaičiuoti tarifų/įmokų dydžius ir vystyti draudiminius produktus.

Jei, siekdami procesų optimizavimo, duomenis perduodame specializuotiems paslaugų teikėjams, kurie veikia savarankiškai, su tokiais paslaugų teikėjais sudarome sutartis; šiomis sutartimis užtikrinama, kad paslaugų teikėjai laikosi tinkamos duomenų apsaugos.

Jei norėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis aukščiau nepaminėtu tikslu, apie tai iš anksto informuosime Jus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų duomenis, teisės aktų leistina apimtimi, mes taip pat tvarkome savo draudimo produktų reklamos tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu laisva forma išreikšti savo nesutikimą su tokiu panaudojimu ateityje. Prieštaravimus duomenų naudojimui reklamos tikslais Jūs galite siųsti, pvz. elektroninio pašto adresu info@vereinigte-hagel.lt arba paštu adresu: Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialas „VH Lietuva“
Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno raj. LT-53345 Lietuva, arba pranešti Vereinigte Hagelversicherung VVaG filialas „VH Lietuva“ filialui telefonu +370 37 397743. Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis tvarkome reklamos tikslais tik tuomet, jei su tuo Jūs aiškiai sutinkate; pateikti šį sutikimą paprašysime Jūsų atskirai.

 

Duomenų šaltiniai
Asmens duomenys paprastai renkami tiesiogiai iš Jūsų kaip duomenų subjekto; visų pirma, organizuojant pardavimus. Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mes surinkome ar teisėtai gavome laikydamiesi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, arba kuriuos Jūs pateikėte ar kuriuos mes gavome iš Jūsų. Tam taip pat priskiriami duomenys (pvz. duomenys apie žemės sklypus, pasėlių plotų, kadastrinė ir geoinformacija), kuriuos Jūs tiesiogiai pateikėte mums iš kitų duomenų rinkinių (pvz. plotų katalogų) arba kuriuos mums Jūsų pavedimu pateikia valdžios įstaiga ar institucija.

Kita vertus, mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mes leistinu būdu gavome iš viešai prieinamų šaltinių ir turime teisę tvarkyti (pvz. iš skolininkų registrų, Nekilnojamojo turto registro, žemės knygų/kadastrinių registrų, pranešimų žiniasklaidoje).

Tam tikrais atvejais asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų šalių.

Pavyzdžiai:

 • Duomenis, visų pirma kontaktinius duomenis ir informaciją apie atitinkamą sutartį mes galime gauti iš kredito užtikrinimo teikėjų, kreditų davėjų ar reikalavimo teisių turėtojų (pvz. kooperatyvų ar bankų pagal perleistas draudimo teises arba kreditus).
 • Asmens duomenis mes galime gauti iš organizacijų, kurioms Jūs priklausote kaip duomenų subjektas ir kurios su mumis palaiko verslo ryšius.
 • Tam tikrais atvejais duomenis apie duomenų subjektą mes galime gauti iš kitų draudimo bendrovių, pvz. kai sudaromos daugkartinio ar dvigubo draudimo sutartys.
 • Jei Jūs davėte trečiosioms šalims (pvz. žemės ūkio institucijoms/ministerijoms) sutikimą perduoti mums tam tikrus asmens duomenis, visų pirma, tvarkysime kontaktinius duomenis ir informaciją apie atitinkamą sutartį; tai ypač taikoma pasėlių duomenims (pvz. informacijai apie pasėlių plotų vietą ir dydį; žemėnaudą patvirtinančiam dokumentui; VIC geoduomenims).
 • Duomenis apie apdraustąjį asmenį arba duomenų subjektą gauname iš savo draudėjo, jei tokių duomenų negalime gauti tiesiogiai iš šių asmenų. Pavyzdžiui, mes renkame tokio duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, asmens kodą, ūkio numerį, kurie būtini siekiant imtis tinkamų veiksmų išmokos mokėjimo atveju.

 

Duomenų gavėjai

Įmonėje „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ prieiga prie Jūsų duomenų suteikiama visiems skyriams, kuriems jų reikia siekiant įvykdyti sutartyje ir įstatymuose numatytus mūsų įsipareigojimus. Be to, šiais tikslais duomenis gali gauti ir mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai pagal BDAR 28 straipsnį.

Vykdant sutartį, duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims. Yra tokios asmens duomenų gavėjų kategorijos:

a) Perdraudimo įmonės

Riziką, kurią prisiėmėme, apdraudžiame specializuotose draudimo įmonėse (perdraudimo įmonės). Tuo tikslu gali prireikti perduoti Jūsų sutarties ir, jei būtina, žalos duomenis perdraudimo įmonėms, kad šios galėtų įvertinti riziką arba draudiminį įvykį. Mes neperduodame perdraudimo įmonėms visų Jūsų duomenų, bet tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą draudimo sutartį ar ta apimtimi, kuri yra reikalinga siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus. Duomenys perdraudimo įmonėms perduodami atsižvelgiant į bendrą interesų pusiausvyrą.

b) Draudimo tarpininkai

Jeigu Jūsų draudimo sutarčių klausimais rūpinasi draudimo tarpininkas, įdarbintas draudimo įmonės vidaus darbuotojas ar draudimo įmonės atstovas, šie asmenys tvarko adresų ir kontaktinius, o taip pat paraiškos, sutarties ir žalos duomenis, kurie būtini sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Mes perduodame duomenis asmenims, atsakingiems už draudimo produktų platinimą, jei jiems informacija būtina siekiant Jus aptarnauti ar pakonsultuoti Jūsų draudimo klausimais.

Jei po sutarties sudarymo nebepageidaujate, kad Jumis rūpintųsi ankstesnis tarpininkas, galite pasinaudoti Jums suteikta atsisakymo teise. Ši teisė galioja ir tuo atveju, jei patariantis asmuo pasikeičia dėl kitų priežasčių, pvz. šiam sustabdžius savo veiklą. Tokiu atveju pasiūlysime Jums naują tarpininką, kuriam bus perduodami reikiami duomenys, būtini tam, kad jis galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas. Duomenis draudimo produktų platinimo organizacijai (pvz. draudimo tarpininkui) paprastai perduodame bendros interesų pusiausvyros pagrindu arba įstatymų pagrindu.

c) Ekspertai

aa) Dalyvaujantis žalos įvertinime

Vertinant žalą, būtina perduoti asmens duomenis, o taip pat papildomus draudimo sutarties duomenis, susijusius su augalų draudimu, ypač, visus duomenis apie apdraustus pasėlius, informaciją apie draudimo apsaugos rūšį ir apimtį bei informaciją apie žalą, ekspertams, kuriems yra pavesta įvertinti žalą, bei kitiems žalos įvertinime dalyvaujantiems subjektams, kad pastarieji galėtų pateikti išvadas apie draudiminės žalos pobūdį ir apimtį.

bb) Rizikų įvertinime dalyvaujantys subjektai

Siekiant sudaryti draudimo sutartį ar ją pakeisti, pasirašymo proceso metu atliekamas rizikų įvertinimas, tam tikrais atvejais – papildomas specialus rizikų įvertinimas bei papildomai apdraustų augalų stebėsena per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

cc) Jeigu duomenys perduodami ne siekiant įvykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus, tai atliekama bendros interesų pusiausvyros pagrindu.

d) Skolų išieškojimo įmonės, teisininkai, bankroto administratoriai, ginčų sprendimo (įskaitant) teisminio proceso ir priverstinio vykdymo proceso dalyviai

Tam tikrais atvejais, priklausomai nuo aplinkybių, asmens duomenis perduodame skolų išieškojimo įmonėms arba teisininkams, vykdantiems neteisminį reikalavimų administravimą, o taip pat siekdami teisminiu keliu (pvz. bankroto bylos laikotarpiu) užsitikrinti ir įgyvendinti mūsų reikalavimo teisę į draudimo įmoką. Kai būtina, informuojamos institucijos (pvz. teismai, antstoliai ir pan.), atsakingos už teisminį (laikantis nustatytos formos reikalavimų) arba neteisminį (nesilaikant nustatytos formos reikalavimų) mūsų reikalavimų pareiškimą (pvz. vykdomųjų raštų dėl apmokėjimo išdavimo procedūroje) ir mūsų reikalavimų įgyvendinimą priverstinio vykdymo būdu. Jeigu Jums iškeliama bankroto byla, gali prireikti perduoti Jūsų duomenis bankroto administratoriui.

e) Kiti draudikai

Tam tikrais atvejais, pvz. kai sudaromos daugkartinio ar dvigubo draudimo sutartys, draudikai privalo tarpusavyje apsikeisti asmens duomenimis. Tokio apsikeitimo metu persiunčiami duomenų subjekto duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, draudimo apsaugos, rizikų rūšis ir apimtys, draudimo vertė ar informacija apie žalą, pvz. žalos padarymo dieną, žalos apimtis ir kompensacinės išmokos dydį. Duomenys kitiems draudikams paprastai perduodami teisėtų interesų pagrindu, atsižvelgiant į interesų pusiausvyrą, o kai kuriais atvejais remiantis sutikimu, kurį pateikti mes paprašysime Jūsų atskirai.

f) Išorės rangovai, paslaugų teikėjai ir auditoriai

Siekdami įvykdyti savo sutartyje ir įstatymuose numatytus įsipareigojimus, dalį paslaugų pavedame atlikti kitoms bendrovėms. Rangovais gali būti, pvz. IT paslaugų įmonės, spausdinimo ir siuntimo paslaugų teikėjai. Su naujausiu pasitelktų rangovų ir paslaugų teikėjų, su kuriais egzistuoja nevienkartinio pobūdžio (ilgalaikiai) verslo ryšiai, sąrašu galite susipažinti mūsų interneto svetainėje. Auditoriai gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, atlikdami tikrinimo veiksmus.

g) Institucijos ir kitos įstaigos, atliekančioms viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas

Institucijoms ir kitoms įstaigoms, atliekančioms viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, Jūsų asmens duomenis perduodame, jei tam turime teisę arba esame įpareigoti pagal įstatymą arba sutartį (pvz. Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, Lietuvos draudimo priežiūros institucijoms, Lietuvos bankui). Toks duomenų perdavimas taip pat gali būti atliekamas institucijos prašymu.

h) Institucijos ir įstaigos, organizuojančios ir įgyvendinančios paramos programas

Jei davėte savo sutikimą tam, kad Jūsų asmens duomenimis būtų keičiamasi siekiant įgyvendinti ir valdyti Europos ar nacionalinę paramos programą (procedūrą, kurios tikslas yra gauti paramos lėšų/pagalbos (subsidijų), vadinamųjų įmokų subsidijų), atsakingoms ir dalyvaujančioms institucijoms bei įstaigoms (pvz. Nacionalinei mokėjimų agentūrai) siunčiame procedūrai vykdyti būtinus duomenis ir tvarkome Jūsų ar su Jūsų sutikimu institucijos pateiktus duomenis. Tai taikoma ir tais atvejais, kai keičiamasi duomenimis su tarpininkaujančia įstaiga dėl tam tikros paramos programos.

i) Apdraustieji asmenys, naudos gavėjai, trečiosios šalys kaip išmokų gavėjai, kiti gavėjai

Tuo atveju, kai draudimo išmoka nepriklauso draudėjui arba draudėjas neturi išimtinės teisės į išmoką, bet visa ar dalis išmokos priklauso apdraustajam asmeniui, naudos gavėjui ar kitai trečiajai šaliai, asmens duomenys perduodami šiems susijusiems asmenims. Jeigu toks duomenų perdavimas atliekamas ne sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo tikslais, tai atliekama teisėtų interesų pagrindu, atsižvelgiant į bendrą interesų pusiausvyrą. Kiti duomenų gavėjai gali būti tos įstaigos, kurioms perduoti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūs esate davę mums savo sutikimą.

 

Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome visą dalykinių santykių laikotarpį; kuris taip pat apima draudimo sutarties inicijavimo ir vykdymo laikotarpį. Jūsų asmens duomenis mes ištriname, kai tik jų nebereikia pirmiau nurodytam tikslui. Asmens duomenys gali būti saugomi laikotarpį, per kurį mums gali būti pareikšti reikalavimai (įstatymo numatytas bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų; iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams yra numatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas). Jei draudimo santykiuose dalyvauja institucija arba įstaiga, pateikdama duomenis (visų pirma pasėlių duomenis, geoduomenis), duomenys saugojami tol, kol tai būtina siekiant patikrinti iš minėtų santykių atsirandančius reikalavimus. Be to, Jūsų asmens duomenis mes saugome, kol tam esame įpareigoti pagal įstatymą. Atitinkamos įrodinėjimo ir saugojimo pareigos be kita ko kyla iš Lietuvos civilinio kodekso bei Vokietijos civiliniuose ir komerciniuose kodeksų, taip pat Lietuvos ir Vokietijos mokesčių įstatymų, draudimo santykius reguliuojančių įstatymų ir dokumentų saugojimo bei archyvavimo taisyklių. Vadovaujantis jais saugojimo terminai gali siekti iki dešimt ir daugiau metų.

 

Teisės

a) Teisė pateikti skundą

Vadovaujantis BDAR 77 straipsniu, Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Už duomenų valdytoją tiesiogiai atsakinga duomenų apsaugos priežiūros institucija pagal BDAR 4 straipsnio 16 punktą ir BDAR 56 straipsnį – vadovaujanti priežiūros institucija yra: Hessischer Landesschutzbeauftragter, Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden, Vokietija (el. paštas: poststelle@datenschutz-hessen.de). Bet kokiu atveju Jūs galite kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos valstybės priežiūros instituciją, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,  A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt (internetinė svetainė www.ada.lt).

b) Duomenų subjektų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, galite aukščiau nurodytais adresais (pvz. iš duomenų apsaugos pareigūno) pareikalauti informacijos apie išsaugotus Jūsų asmens duomenis (BDAR 15 straipsnis). Be to, pagal BDAR 16 straipsnį Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Jūsų duomenis arba pagal BDAR 17 straipsnį reikalauti ištrinti Jūsų duomenis. Pagal BDAR 18 straipsnį Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą šiame straipsnyje numatytomis sąlygomis. Pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

Teisė atšaukti sutikimą

Jei davėte savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, šį sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti, bet tai neturės įtakos iki atšaukimo jau atliktam tvarkymui ir šio pasekmėms.

Teisė nesutikti

Jeigu Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų interesų, Jūs galite nesutikti su tokiu tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių. Tuomet mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Jūs galite bet kuriuo metu paprieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami prieštaravimo priežasčių. Jei Jūs kaip duomenų subjektas prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.