Paziņojums par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu mēs Jūs detalizēti informējam par interesentu (potenciālo apdrošinājuma ņēmēju), apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto un citu personu, kuras gūst labumu no apdrošināšanas līgumattiecībām ar apdrošināšanas sabiedrību Vereinigte Hagelversicherung VVaG („VH Latvija“), personas datu apstrādi un personas datu aizsardzības normatīvajā regulējumā paredzētajām šo personu tiesībām.

Datu pārzinis ir

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Wilhelmstraße 25
D-35392, Gießen (Gīsene), Vācija
Telefons: +49 641-79680
Telefakss: +49 641-7968222

E-pasts: direktion@vereinigte-hagel.de
Tīmekļa vietnes adrese: www.vereinigte-hagel.de

Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Ja Jums ir ar personas datu aizsardzības tiesībām saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu.

Pasta adrese:
„VEREINIGTE HAGEL”
– Datenschutzbeauftragter / datu aizsardzības speciālistam –
Wilhelmstraße 25
D-35392, Gießen (Gīsene), Vācija
E-pasts: datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

Apdrošināšanas sabiedrībai Vereinigte Hagelversicherung VVaG adresēto korespondenci un pieprasījumus datu aizsardzības speciālistam Jūs varat sūtīt arī uz šādu adresi:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

nodošanai ar LPKS „LATRAPS” starpniecību

Lietuvas iela 16A,

LV-3023, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija

Telefons: +371 63025898

Telefakss: +371 63025908

E-pasts: latvija@vereinigte-hagel.lv

Korespondence un visi pieprasījumi un paziņojumi tad tiks nodoti tālāk kompetentajai struktūrvienībai.

Paziņojums

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ņemot vērā „Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)“, turpmāk apzīmēta – „VDAR“, kā arī citas personas datu aizsardzības tiesību normas, kas papildinoši izriet no attiecīgajiem nacionālajiem likumiem.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un nolūks

Jēdziena „personas dati“ definīcija izriet no VDAR 4. panta 1. punkta. Jēdziena “apstrāde“ definīcija izriet no VDAR 4. panta 2. punkta. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats pirms līguma noslēgšanas un līguma nolūkos ir VDAR 6. panta pirmās daļas „b)“ punkts. Saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas „f)“ punktu personas datu apstrāde notiek mūsu un trešo personu leģitīmo interešu īstenošanas nolūkā. Personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildīšanas nolūkā pamatojas uz VDAR 6. panta pirmās daļas „c)“ punktu. Saskaņā ar VDAR 6. panta pirmās daļas „a)“ punktu personas datu apstrāde ir likumīga, ja Jūs esat devis savu piekrišanu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Līguma izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas „b)“ punkts)

Mēs apstrādājam personas datus gadījumā, ja ir saņemts pieprasījums par apdrošināšanas līguma noslēgšanu (pieprasījums par apdrošināšanas produktu un tā cenu pirms pieteikuma iesniegšanas). Ja tiek iesniegts apdrošināšanas pieteikums, tad tajā Jūsu norādītie dati mums ir nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai, kā arī to risku izvērtēšanai, kurus mēs uzņemamies. Ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, mēs apstrādājam šos datus līgumattiecību īstenošanai, piemēram, apdrošināšanas polises sagatavošanai; līguma ikdienas pārvaldībai, t.sk. sējumu uzskaitei; korespondences nodrošināšanai; vai rēķina izrakstīšanai. Ciktāl kāda valsts institūcija vai iestāde veic apdrošināšanas prēmijas atbalsta maksājumus, tiek apstrādāti arī šādu maksājumu aprēķināšanai nepieciešamie dati. Precīzas ziņas par lauksaimniecībā izmantojamajām platībām (piemēram, dati un ģeotelpiskie dati attiecībā uz apstrādātajām platībām, aramzemi) mums ir nepieciešamas apdrošināšanas līgumattiecību īstenošanai. Informācija par zaudējumiem mums ir nepieciešama, lai varētu pārbaudīt, vai ir iestājies apdrošināšanas gadījums, un cik lieli ir zaudējumi. Bankas rekvizītus mums ir nepieciešams zināt, lai īstenotu maksāšanas procesu, it īpaši, lai varētu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

Vēl mēs izmantojam datus, lai sniegtu konsultācijas attiecībā uz līguma pielāgošanu vai papildināšanu, lēmuma pieņemšanai par brīvprātīgu labas gribas atlīdzības maksājumu vai uzziņu sniegšanai. Arī citu apdrošināšanas attiecībās iesaistīto personu – piemēram, apdrošināto vai citu labuma guvēju, vai apdrošināto augkopības produktu tirgotāju (piemēram, ja noslēgts piegādes līgums) – dati tiek apstrādāti līgumā noteikto pienākumu izpildes nolūkā.

Lūdzu ņemiet vērā: apdrošināšanas līguma noslēgšana un/vai īstenošana nav iespējama bez Jūsu personas datu apstrādes. Ja pastāv līgumā vai likumā noteikts datu sniegšanas pienākums, un Jūs atsakāties tos sniegt, sekas var būt tādas, ka mēs nevaram noslēgt līgumu, nevaram īstenot jau noslēgtu līgumu un tādēļ mums tas jāizbeidz, vai arī mums atkrīt tā izpildīšanas pienākums.

Pamatojoties uz likuma prasībām (VDAR 6. panta pirmās daļas „c“ punkts)

Mēs apstrādājam personas datus arī ar mērķi izpildīt likumiskus pienākumus. Tie izriet no likumdošanas prasībām, apdrošināšanas uzraudzības normatīvā regulējuma, likumā noteiktajiem paziņošanas pienākumiem valsts iestādēm, komerctiesībās un nodokļu tiesībās noteiktajiem informācijas uzglabāšanas pienākumiem vai mūsu pienākumiem sniegt informāciju, konsultēt un veikt dokumentēšanu.

Leģitīmo interešu īstenošanai (VDAR 6. panta pirmās daļas „f“ punkts)

Dažos gadījumos mēs veicam datu apstrādi arī tādiem nolūkiem, kuri iziet ārpus līguma izpildes pienākuma un nav tieši saistīti ar Jūsu apdrošināšanas līgumu, proti – lai nodrošinātu mūsu vai trešo personu pamatoto interešu ievērošanu, ņemot vērā vispārējo interešu līdzsvarošanas principu.

Piemēri:

 • tiesisko prasījumu pieteikšana un īstenošana;
 • procesuālo tiesību un aizstāvēšanās tiesību īstenošana strīda gadījumā;
 • IT procesu un IT drošības pasākumu nodrošināšana, piemēram, elektroniskā personas datu apstrādes procesa pārbaude un optimizēšana;
 • uzņēmējdarbības datu apkopošana un izvērtēšana, arī iekšējā kontrole;
 • statistikas sagatavošana;
 • maksājumu aprēķinu veikšana.

Ja procesa optimizēšanas labad mēs nosūtām datus specializētiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā uz savu atbildību, mēs noslēdzam ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem līgumus; šīs vienošanās nodrošina to, ka pakalpojumu sniedzēji ievēro piemērotu personas datu aizsardzības līmeni.

Ja mēs vēlēsimies Jūsu personas datus apstrādāt tādā nolūkā, kas iepriekš nav norādīts, mēs pirms tam Jūs par to informēsim atbilstoši tiesību normu prasībām.

Vēl mēs tiesiski pieļaujamos ietvaros apstrādājam Jūsu datus mūsu pašu apdrošināšanas produktu tiešās tirgvedības mērķiem. Jūs jebkurā brīdī varat brīvā formā izteikt savus iebildumus pret turpmāku šādu datu izmantošanu. Iebildumus pret datu izmantošanu tiešās tirgvedības mērķiem Jūs varat nosūtīt, piemēram, izmantojot elektroniskā pasta adreses „direktion@vereinigte-hagel.de“ vai „latvija@vereinigte-hagel.lv“. Atsevišķos gadījumos mēs Jūsu datus tiešās tirgvedības mērķiem apstrādājam tikai tad, ja Jūs tam esat viennozīmīgi izteikuši savu piekrišanu; šādu piekrišanu mēs tad lūdzam sniegt atsevišķi.

Datu avoti

Principā personas dati tiek iegūti tieši no Jums kā datu subjekta; pirmām kārtām to dara izplatītājs. Mēs apstrādājam tādus personas datus, kurus mēs paši esam ieguvuši vai kurus, ievērojot personas datu aizsardzības tiesību normas, mēs esam likumīgi saņēmuši, vai kurus Jūs esat nodevuši mūsu rīcībā, respektīvi, kurus mēs esam saņēmuši no Jums. Tas attiecas arī uz tiem datiem (piemēram, dati saistībā ar lauku platībām, sējumiem, kadastrālo un ģeotelpisko informāciju), kurus Jūs mums nepastarpināti esat nodevuši citā datu sniegšanas gadījumā (piemēram, sniegtajā lauku uzskaitījumā) vai kurus mums Jūsu uzdevumā ir nodevusi kāda iestāde vai institūcija.

Bez tam, mēs apstrādājam arī tādus personas datus, kurus mēs pieļaujamā veidā esam ieguvuši no publiski pieejamiem avotiem un kurus mēs drīkstam apstrādāt (piemēram, iedzīvotāju reģistri, parādnieku reģistri, zemesgrāmatas, paziņojumi medijos).

Noteiktos gadījumos mēs Jūsu personas datus varam saņemt no trešajām personām.

Piemēri:

 • Mēs varam saņemt datus no nodrošinājuma devējiem, kredīta devējiem vai prasījumu īpašniekiem (piemēram, kooperatīvajām sabiedrībām vai bankām sakarā ar apdrošināšanas prasījumu vai kredītu cedēšanu), it īpaši kontaktinformāciju un datus par attiecīgo līgumu.
 • Mēs varam saņemt personas datus no organizācijām, kurām Jūs kā datu subjekts esat piederīgs un ar kurām mums ir darījumu attiecības.
 • Noteiktos gadījumos mēs varam saņemt datus attiecībā uz datu subjektu no citām apdrošināšanas sabiedrībām, piemēram, vairākkārtējas vai dubultas apdrošināšanas gadījumā.
 • Ciktāl Jūs esat devis atļauju trešajām personām (piemēram, lauksaimniecības iestādēm / ministrijām) nodot tālāk noteiktus personas datus, mēs it īpaši apstrādājam kontaktinformāciju un ziņas par attiecīgo līgumu; tas it īpaši attiecas uz datiem par sējumiem (piemēram, dati par apsēto platību izvietojumu un lielumu; pierādījumi par zemes izmantošanu; ģeotelpiskie dati).
 • Ja mēs datus par apdrošinātajiem vai labuma guvējiem nevaram saņemt no šādām personām tieši, mēs tos saņemam no mūsu apdrošinājuma ņēmējiem. Attiecībā uz šādu personu mēs vācam, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un dzimšanas datumu, personas kodu, uzņēmuma numuru, lai mēs varētu atbilstoši rīkoties, ja ir radusies saistību izpildes nepieciešamība.

Datu saņēmēji

VEREINIGTE HAGEL organizācijā pieeju Jūsu datiem saņem visas tās struktūrvienības, kurām tie ir nepieciešami līgumā un likumā noteikto pienākumu izpildei. Saskaņā ar VDAR 28. pantu šajā nolūkā datus var saņemt arī mūsu piesaistītie apstrādātāji.

Līguma ietvaros var notikt datu nosūtīšana trešajām personām. Pastāv šādas datu saņēmēju kategorijas:

a) Pārapdrošinātāji

Riskus, ko mēs uzņemamies, mēs apdrošinām speciālos apdrošināšanas uzņēmumos (pārapdrošinātāji). Šim mērķim var būt nepieciešams pārapdrošinātājam nosūtīt Jūsu līguma datus un, nepieciešamības gadījumā, datus par zaudējumiem, lai viņi paši varētu izvērtēt risku vai apdrošināšanas gadījumu. Pārapdrošinātājiem mēs nenosūtām Jūsu datus kopumā, bet tikai tādu to daļu, kas ir nepieciešama ar pārapdrošinātājiem noslēgtā līguma izpildei, respektīvi, apjomā, kas nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai. Datu nosūtīšana pārapdrošinātājam notiek uz leģitīmo interešu īstenošanas pamata.

b) Apdrošināšanas starpnieki (aģentūra)

Ciktāl Jūs attiecībā uz Jūsu apdrošināšanas līgumiem apkalpo apdrošināšanas starpnieks un/vai aģentūra, šīs personas arī apstrādā līguma noslēgšanai un īstenošanai nepieciešamās adreses un kontaktinformāciju, kā arī pieteikuma, līguma un zaudējumu datus. Visām apdrošināšanas attiecībās iesaistītajām kompetentajām personām mēs nosūtām datus, ciktāl šī informācija ir nepieciešama Jūsu apkalpošanai un konsultēšanai apdrošināšanas jautājumos.

Ja pēc līguma noslēgšanas Jūs vairs nevēlaties, lai Jūs apkalpo sākotnējais starpnieks, Jūs varat izmantot savas atteikuma tiesības. Tās pastāv arī gadījumā, ja apkalpojošā persona tiek nomainīta citu iemeslu dēļ, piemēram, ja tā izbeidz savu darbību. Mēs tad piedāvājam Jums jaunu starpnieku, kuram tiek nosūtīti nepieciešamie dati, lai tas varētu pienācīgi veikt savu darbu. Mēs principā vienmēr nododam datus uz leģitīmo interešu īstenošanas vai uz likuma pamata.

c) Apstrādātājs

Latvijā „VH“ kā apstrādātāju izmanto LPKS „LATRAPS“, ar kuru ir noslēgts attiecīgs datu apstrādes līgums. Tās kontaktinformācija ir šāda:

LATRAPS, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Lietuvas iela 16A,
LV-3023, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads
Telefons: +371 63025898
Telefakss: +371 63025908
E-pasts: latvija@vereinigte-hagel.lv

d) Eksperti

aa) Personas, kas piedalās zaudējumu novērtēšanā

Zaudējumu novērtēšanas procesa ietvaros ir nepieciešams apstrādāt personas datus, kā arī citus apdrošināšanas līguma datus attiecībā uz augu apdrošināšanu, it īpaši nosūtīt ekspertam, kas pilnvarots veikt zaudējumu novērtēšanu, un citām zaudējumu novērtēšanā iesaistītajām personām visus datus par apdrošinātajiem sējumiem, informāciju par apdrošināšanas aizsardzības veidu un apjomu, kā arī par zaudējumiem, lai šīs personas varētu pieņemt lēmumu par apdrošināto zaudējumu veidu un apmēru.

bb) Risku novērtēšanā iesaistītās personas

Slēdzot apdrošināšanas līgumu vai veicot tā grozījumus, tiek veikts riska novērtējums riska parakstīšanas procesā; noteiktos gadījumos papildus tiek veikts īpašs riska novērtējums un arī apdrošināto kultūru novērošana apdrošināšanas līguma spēkā esamības laikā.

cc) Ciktāl datu nosūtīšana nenotiek līgumā paredzēto pienākumu izpildes nolūkā, tā notiek uz leģitīmo interešu īstenošanas pamata.

e) Apdrošinātie, labuma guvēji, trešās personas kā izpildījuma saņēmēji, citas personas

Ciktāl apdrošināšanas pakalpojumi nepienākas – vai pienākas ne tikai – apdrošinājuma ņēmējam, bet gan pilnīgi vai daļēji apdrošinātajam, labuma guvējam vai citai trešajai personai, šīm personām tiek nosūtīti personas dati. Ciktāl šāda datu nodošana nenotiek līgumā paredzēto pienākumu izpildes nolūkā, tā notiek uz leģitīmo interešu īstenošanas pamata.

Datu saņēmēji var būt arī tās struktūrvienības, attiecībā uz kurām Jūs esat mums devuši piekrišanu personas datu nosūtīšanai un apstrādei.

f) Citi apdrošinātāji

Noteiktos gadījumos, piemēram, vairākkārtējas vai dubultas apdrošināšanas gadījumā, ir jānotiek personas datu apmaiņai starp apdrošinātājiem. Šajos gadījumos tālāk tiek nodoti tādi datu subjekta dati kā uzvārds un adrese, apdrošināšanas aizsardzības veids un apjoms, riski, kā arī apdrošināšanas vērtība, vai dati par zaudējumiem, tādi kā zaudējumu datums, apmērs un zaudējumu atlīdzības apmērs. Datu nosūtīšana citiem apdrošinātājiem principā notiek uz leģitīmo interešu īstenošanas pamata un atsevišķos gadījumos – pamatojoties uz konkrētu, no Jums atsevišķi saņemtu piekrišanu.

g) Ārējie darbuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, revidenti

Lai izpildītu savus līgumā un likumā noteiktos pienākumus, mēs varam izmantot citu sabiedrību sniegtos pakalpojumus. Darbuzņēmēji ir, piemēram, IT, iespieddarbu un pasta pakalpojumu sniedzēji. Mūsu tīmekļa vietnē Jūs varat ieskatīties attiecīgi aktualizētajā pārskatā par tiem ārējiem darbuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mums ir ne tikai pagaidu darījumu attiecības. Revidenti ar Jūsu personas datiem var iepazīties veicamo pārbaudes darbību ietvaros.

h) Iestādes un citas struktūrvienības, kas pilda publisko tiesību funkcijas

Mēs nosūtām Jūsu personas datus iestādēm un citām struktūrvienībām, kas pilda publisko tiesību funkcijas, ja, pamatojoties uz likumu vai līgumu, mums ir tiesības vai pienākums to darīt. Šāda datu nosūtīšana var notikt, pamatojoties uz iestādes pieprasījumu.

i) Iestādes un institūcijas, kas īsteno atbalsta programmas

Ciktāl Jūs esat piekrituši tam, ka notiek Jūsu personas datu apmaiņa Eiropas vai nacionālā atbalsta programmas īstenošanas un realizēšanas ietvaros (process atbalsta finansējuma/valsts atbalsta/ subsīdiju iegūšanai, tā saucamās dotācijas), mēs nosūtām iesaistītajām iestādēm un institūcijām (piemēram, maksājumu aģentūrai) nepieciešamos datus, un apstrādājam Jūsu sniegtos datus vai datus, kurus ar Jūsu piekrišanu mūsu rīcībā nodevusi iestāde. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad sakarā ar kādu atbalsta programmu datu apmaiņa notiek ar kādu iesaistītu institūciju.

Citi datu saņēmēji var būt tās struktūrvienības, attiecībā uz kurām Jūs esat mums devuši piekrišanu personas datu nosūtīšanai un apstrādei.

j) Parādu piedziņas uzņēmumi, tiesu sistēmai piederīgās personas, piespiedu izpildīšana

Noteiktos gadījumos un konkrētu darbību veikšanas nolūkā mēs nosūtām personas datus parādu piedziņas uzņēmumiem vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem / zvērinātiem advokātiem prasījumu ārpustiesas pārvaldības ietvaros, kā arī mūsu prasījumu par apdrošināšanas prēmiju samaksu nodrošināšanai un īstenošanai tiesas procesā (piemēram, maksātnespējas procesā). Ciktāl nepieciešams, tiek informētas kompetentās tiesu (formālās) un ārpustiesas (neformālās) struktūrvienības, kas iesaistītas prasījumu īstenošanas procesā (piemēram, maksājuma rīkojuma procedūra) un kas īsteno mūsu prasījumu izpildi piespiedu izpildes veidā (piemēram, tiesas, tiesu izpildītāji utt.). Gadījumā, ja uz Jums ir attiecināms maksātnespējas process, var būt nepieciešama Jūsu datu nodošana maksātnespējas administratoram.

Datu glabāšanas ilgums

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus darījuma attiecību pastāvēšanas lakā; tas ietver arī apdrošināšanas līguma uzsākšanas un ar tā noslēgšanu saistīto laika posmu. Mēs dzēšam Jūsu personas datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem. Tomēr var rasties nepieciešamība uzglabāt Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr nav beidzies termiņš, kurā pret mums var tikt izvirzīti prasījumi (piemēram, likumā noteiktais noilguma termiņš). Ciktāl apdrošināšanas attiecībās ir iesaistīta kāda iestāde vai institūcija, kuras rīcībā atrodas dati (it īpaši dati par sējumiem, ģeotelpiskie dati), dati tiek uzglabāti tik ilgu laiku, kāds ir nepieciešams no tiem izrietošo prasījumu pārbaudei. Bez tam, mēs glabājam Jūsu personas datus, ciktāl mums šāds pienākums ir paredzēts likumā. Attiecīgi pierādīšanas un uzglabāšanas pienākumi, cita starpā, izriet no Latvijas un Vācijas civil- un komerclikumiem, kā arī no Latvijas un Vācijas nodokļu likumiem. Atbilstoši šo normatīvo aktu prasībām datu glabāšanas termiņš ilgst līdz 10 gadiem.

Tiesības

a) Tiesības iesniegt sūdzību

Atbilstoši VDAR 77. pantam Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Tiešā kompetentā datu aizsardzības uzraudzības iestāde saskaņā ar VDAR 4. panta 16. punktu un VDAR 56. pantu attiecībā uz pārzini ir: Hesenes federālās zemes Datu aizsardzības inspektors (Hessicher Landesschutzbeauftragter), adrese: Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189, Vīsbādene (Wiesbaden), Vācija (elektroniskā pasta adrese: poststelle@datenschutz-hessen.de).

b) Datu subjekta tiesības

Kā datu subjektam Jums, griežoties iepriekš minētajās adresēs (piemēram, pie datu aizsardzības speciālista), ir tiesības saņemt informāciju par datiem, kas ir saglabāti attiecībā uz Jums (VDAR 15. pants). Papildus tam, atbilstoši VDAR 16. pantam Jums ir tiesības prasīt Jūsu datu labošanu vai atbilstoši VDAR 17. pantam – Jūsu datu dzēšanu. Turklāt, saskaņā ar VDAR 18. pantu Jums šajā pantā minētajos gadījumos ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību).

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Jūs esat devis piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, Jūs varat šo piekrišanu jebkurā laikā atsaukt. Tomēr šādam atsaukumam nav atpakaļejoša spēka un tas nepadara iepriekš veikto personas datu apstrādi par nelikumīgu.

Tiesības iebilst

Ja mēs Jūsu datus apstrādājam leģitīmu interešu īstenošanas nolūkā, Jūs varat iebilst pret šo apstrādi, norādot pamatojumu, kas izriet no Jūsu īpašās situācijas. Tad mēs Jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus, kad mēs varam pierādīt, ka apstrādei ir būtisks, interešu aizsardzībai nepieciešams iemesls, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai arī apstrāde kalpo tiesisku prasījumu pieteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst, nenorādot iemeslus, pret Jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem. Ja Jūs kā datu subjekts iebildīsiet pret apstrādi tiešās tirgvedības mērķiem, tad personas dati šim mērķim vairs netiks apstrādāti.